Park to teren rekreacyjny, przeważnie z dużą ilością flory i często zadrzewiony. W miastach ma on charakter dużego, swobodnie ukształtowanego ogrodu z alejkami spacerowymi. W Polsce 9249 parków objętych jest ochroną prawną, gdyż są wpisane do rejestru zabytków lub rejestru pomników przyrody. Parki w całej Polsce łącznie zajmują obszar 50354,65 ha. Każde województwo, a jest ich 16 ma na swoim terenie kilka parków. Tak jest też w woj. mazowieckim. Ile ich jest i gdzie leżą? W tym artykule odpowiem na te pytanie.

   A więc w woj. mazowieckim jest tych parków 9 i są porozrzucane po całym województwie. Dlatego postanowiłam omówić każdy z osobna. Tak więc:

1.      BOLMOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY

Park ten położony jest na pograniczu województw łódzkiego i mazowieckiego. Został on utworzony w 1986 roku. Obecnie obejmuje obszar o powierzchni 20512,32 ha, a otulina 3102,43 ha. Bolimowski Park Krajobrazowy obejmuje kompleks lasów Puszczy Bolimowskiej, rozciągającej się pomiędzy Skierniewicami, Łowiczem, Bolimowem i Żyrardowem.
las

2.      BRUDZEŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY

Brudzyński Park Krajobrazowy, leży na prawym brzegu Wisły na północny zachód od Płocka i obejmuje przyujściowy odcinek Skrwy Prawej. Park ten utworzono w 1988 roku, jego obecna powierzchnia to 3452 ha. Krajobraz parku jest urozmaicony malowniczymi wąwozami i wysokimi stromymi skarpami. Dominują tu lasy grądowe z dużymi obszarami starodrzewia. Lasy stanowią 50% obszaru, przeważa dąb bezszypułkowy i grąb oraz występuje wiele innych gatunków, zarówno roślin, jak i zwierząt.

3.      CHOJNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY

Z kolei ten park krajobrazowy leży na Równinie Warszawskiej i skraju Doliny Środkowej Wisły – na południe od Warszawy na lewym brzegu Wisły. W całości leży na terenie powiatu piaseczyńskiego. Chojnowski Park Krajobrazowy utworzono w 1993 roku, a powierzchnia jego wynosi 6796 ha. Mimo przewagi siedlisk lasów mieszanych (głównie bór mieszany świeży i las mieszany świeży) i liściastych, w drzewostanie nadleśnictwa Chojnów przeważa sosna zwyczajna.

 

4.      GOSTYŃSKO – WŁOCŁAWSKI PARK KRAJOBRAZOWY

Park krajobrazowy leżący pomiędzy Płockiem, Gostyniem, Łąckiem, Włocławkiem, a Kowalem, który chroni rozległe tereny pradoliny Wisły. Na jego terenie znajdują się rozległe kompleksy leśne, teren Parku pokrywa się, niemal w całości, z Leśnym Kompleksem Promocyjnym Lasów Państwowych. Na terenie parku znajduje się wiele obiektów chronionych, np. dąb Jan. Utworzony został w 1979 roku, jego powierzchnia to 38 950 ha.

5.      GÓRZNIEŃSKO – LIDZBARSKI PARK KRAJOBRAZOWY

Górznieńsko – Lidzbarski Park Krajobrazowy –  utworzony w 1990 roku na pograniczu trzech województw: warmińsko – mazurskiego, kujawsko – pomorskiego i mazowieckiego. Park ten zajmuje powierzchnię 27764,3 ha, w tym: 13901,5 ha położonych w województwie kujawsko-pomorskim, 8632,7 ha położonych w województwie warmińsko – mazurskim oraz 5230,1 ha położonych w województwie mazowieckim. Cały obszar Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego znajduje się w granicach obszaru funkcjonalnego „Zielone Płuca Polski”.

6.      KOZIENICKI PARK KRAJOBRAZOWY

Kozienicki Park Krajobrazowy im. prof. Ryszarda Zaręby położony jest ok. 100 km na południe od Warszawy, pomiędzy Radomiem, a Kozienicami, w środkowo południowej części województwa mazowieckiego, w widłach rzek: Wisły i Radomki. Celem utworzenia parku było zachowanie naturalnego krajobrazu lasów Puszczy Kozienickiej. Data utworzenia parku to 1983, a powierzchnia 26 233 ha.

 

7.      MAZOWIECKI PARK KRAJOBRAZOWY

Utworzony w latach 1986-1988, obejmuje południowo-wschodnią część Warszawy (Wawer Wesoła), Józefów, Otwock, Karczew, oraz gminy: Wiązowana, Celestynów, Osieck, Sobienie – Jeziory, Kołbiel, Pilawa. Powierzchnia parku wynosi 15 710 hektarów, dodatkowo w strefie ochronnej parku znalazł się obszar 7 992 ha.

8.      NADBUŻAŃSKI PARK NARODOWY

Nadbużański Park Krajobrazowy jeden z największych parków krajobrazowych w Polsce. Utworzony w 1993 roku, obejmuje lewobrzeżną część Doliny Dolnego Bugu (między ujściami Tocznej i Liwca), a także fragment dolnej Narwii i Liwca. Do terenu Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego zalicza się obszary leśne Puszczy Białej, Borów Łachowskich i Lasów Ceranowskich. Powierzchnia parku to 57 769 ha.

9.      PARK KRAJOBRAZOWY PODLASKI PRZEŁOM BUGU

Park krajobrazowy utworzony w 1994 roku, o powierzchni 30 904 ha i o powierzchni otuliny 17 131 ha. Obszar parku odznacza się dużą różnorodnością siedlisk (ponad 760 gatunków roślin w tym 22 objęte ochroną gatunkową i 141 gatunków ptaków w tym wiele rzadkich i ginących). Krajobraz urozmaicają niewysokie, łagodnie zarysowane wzgórza, pozostałości po ostatnim zlodowaceniu. Ponadto głównym walorem przyrodniczym parku jest niepoddana regulacji, meandrująca rzeka Bug. Przyroda wolna od ludzkiej ingerencji tworzy tu wiele unikatowych mikro krajobrazów.

   Mam nadzieję, że z powyższego jasno wynika ile jest parków w województwie mazowieckim i gdzie są położone.